Cách tính số Fibonacci

Dãy Fibonacci là dãy vô hạn các số tự nhiên bắt đầu bằng hai phần tử 0 và 1 hoặc 1 và 1, các phần tử sau đó được thiết lập theo quy tắc mỗi phần tử luôn bằng tổng hai phần tử trước nó

Ý tưởng:

 • Nếu n = 1 hoặc n = 2 thì return 1
 • Sau đó tạo một biến i có giá trị bằng 3
 • Trong vòng while chúng ta tính a = a1 + a2
 • Sau đó gán a1 = a2 và a2 = a cứ chạy đến khi nào i = n thì dừng
function fibonacci($n){
  if($n == 1 || $n == 2) return 1;
  $i = 3;
  $a = 0;
  $a1 = $a2 = 1;
  while($i<=$n){
    $a = $a1+$a2;
    $a1 = $a2;
    $a2 = $a;
    $i++;
  }
  return $a;
}
echo fibonacci(40);  
// result: 102334155

Bài toán số con thỏ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Blogs © 2018 Frontier Theme