Các câu hỏi phỏng vấn PHP

1. Lập trình hướng đối tượng (OOP) là gì ? Tại sao lại sử dụng OOP mà ko phải lập trình khác? Điểm mạnh của nó là gì ?

2. Làm thế nào để truy cập trong phương thức và thuộc tính?

3. Thế nào là thuộc tính ? Phương thức ?

4. Hàm khởi tạo là gì ? Tại sao phải dùng hàm khởi tạo? Đối lập với hàm khởi tạo là gì ? __destruct đc gọi khi nào?

5. Thế nào là kế thừa? Việc kế thừa diễn ra theo hướng nào ? Kế thừa đc bao nhiêu lớp ?

6. Ghi đè là gì ? Tác hại của việc ghi đè là gì ? Làm gì để khắc phục việc ghi đè ? Tầm vực của parent là bao nhiêu cấp ? Làm sao để chống việc ghi đè?

7. Final là gì ? diễn giải nó như thế nào ? Nêu ra các chức năng của final.

8. Nếu sử dụng phương thức private có chống đc việc ghi đè ko?

9. Thuộc tính tĩnh (static) là gì? Tác dụng là gì ? Khác thuộc tính thường chổ nào?

10. Lớp trừu tượng là gì ? dùng adstract để làm gì ? Nhược điểm của abstract là gì? Có cách nào để khắc phục nhược điểm đó ko?

11. Interface là gì ? Công dụng của nó ?

12. Phân biệt sự khác và giống nhau của interface và abstract là gì?

13. 1 lớp có thể sử dụng abstract và interface cùng lúc ko?

1 lớp có thể sử dụng 2 giao diện có cùng tên hàm ko?

14. Lazy loading techology là gì?

15. Các phương pháp bảo mật thông thường?

16. Lỗi CSRF là gì? cách phòng chống?

17. Lỗi tấn công XSS là gì? cách phong chống?

18. SQL Injection là gì? cách phòng chống?

19. ORM trong PHP

20. Phân biệt các loại join, sự khác nhau giữa câu select join và select where in

21. Điền vào trong if để hiện ra kết quả là hello world

22. Sự khác nhau giữa where in và join

23. Sự khác nhau giữa Apache và Nginx.

24. Đánh index trong mysql, trong 1 table đánh index nhiều hay ít thì performance tốt hơn?

25. Full text search là gì?

26. Redis và memcached là gì? Có khác gì nhau hay không?

27. Bạn thường dùng những cách nào để tối ưu tốc độ của hệ thống?

28. Tại sao lại bị lỗi Headers Already Sent?

29. Cách tránh sumbit liên tục trong form.

30. Tại sao nên/không nên sử dụng MongoDB?.

31. Trait là gì? Có khai báo trait được không?

32. Có những mô hình lập trình PHP nào ngoài MVC?

33. Phân biệt sự khác nhau giữa identifying relationship và non-identifying relationship

34. Cái cơ chế hoạt động của remember token trong phần checkbox remember me của login

35. Dependency Injection là gì?

 

Slide phỏng vấn: https://www.slideshare.net/suttoantruot/how-to-pass-an-interview-for-software-engineer-126674324

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Blogs © 2018 Frontier Theme