Public site localhost lên internet và tạo SSL tunnel với Ngrok

Ngrok là công cụ tạo tunnel giữa localhost và internet. Giúp người khác có thể truy cập được web site của bạn đang trong quá trình phát triển nhưng vẫn có thể truy cập trên internet thông qua ngrok với một custom domain được ngrok tạo ra. Các ứng dụng của ngrok như sau:

  • Xây dựng webhook một cách dễ dàng.
  • Hỗ trợ HTTPS, HTTP.
  • Chạy demo dự án dưới localhost mà ko cần desploy lên server.

Bước 1: Tải ứng dụng Ngrok về tại: https://ngrok.com/download

Bước 2: Giải nén file vừa tải về để chạy ứng dụng, đối với window chỉ cần extract file vừa tải về và double click vào file vừa giải nén để chạy, với người dùng Linux hoặc OSX thì dùng lệnh sau để giải nén:

$ unzip /path/to/ngrok.zip

Bước 3: Đăng ký account ngrok và chạy lệnh kết nối, điều này sẽ cho phép bạn sử dụng nhiều tính năng hơn như có thể xem các event từ bảng thống kê trong quá trình chạy.

 
// Window
$ ngrok authtoken your_auth_token 
// Linus
$ ./ngrok authtoken your_auth_token 

Sau khi đăng nhập trên trang ngrok thì lấy token tại đây

Bước 4: Bắt đầu chạy ứng dụng thôi, đây là site localhost của mình hiện tại đang trỏ đến thư mục root của source code.
Có thể chạy bằng 2 cách bên dưới:
 
// ===== Window
// Chạy mặt định localhost, port 80
$ ngrok http 80 
// Chạy domain custom domain.dev, port 80
$ ngrok http -host-header=rewrite domain.dev:80 
// ===== Linus
// Chạy mặt định localhost, port 80
$ ./ngrok http 80
// Chạy domain custom domain.dev, port 80
$ ./ngrok http -host-header=rewrite domain.dev:80

Sau khi chạy lệnh trên sẽ được kết quả như sau, copy link ở Forwarding để kiểm tra, có thể dùng link HTTP hoặc HTTPS nếu cần.

Như vậy là đã chạy thành công.

Trong quá trình chạy ta có thể kiểm tra các requests real time trên dashboard tại link: http://localhost:4040

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Blogs © 2018 Frontier Theme