Tag: ec2

ElastiCache là gì? Cài đặt ElastiCache trên EC2 instance sử dụng Redis Cache cho WordPress

Nó là 1 web service của Amazon Cloud, là 1 service giống như rất nhiều service khác, ví dụ EC2, S3, VPC… mục đích cho developer có thể kết hợp các service lại với nhau tạo thành các combo, phục vụ use case của developer trong việc phát triển ứng dụng. ElastiCache chính là dịch vụ […]

Blogs © 2018 Frontier Theme