Tag: Ubuntu

Cài đặt LAMP trên Ubuntu 18.04

LAMP là chữ viết tắt của các từ Linux, Apache, MySql, P(PHP, Perl, PyThon) , bộ tứ này thường được sử dụng để phát triển lên một hoặc nhiều máy chủ web động. Hướng dẫn sau đây mình sẽ cài đặt LAMP trên server ubuntu 18.04. Cài đặt Apache và cập nhật tưởng lửa Chạy lệnh […]

Blogs © 2018 Frontier Theme